Ondersteuning via school

Nationaal programma onderwijs
De huidige generatie leerlingen verdienen ondanks de corona crisis alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Hiervoor heeft het kabinet 8,5 miljard euro geïnvesteerd. Het programma is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen en compenseren van vertragingen en op het ondersteunen van iedereen die het moeilijk heeft in het onderwijs.

Elke school krijgt vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leerkrachten en ouders bepalen hoe dit geld wordt ingezet. Zij kunnen kiezen uit bewezen effectieve maatregelen zoals gerichte ondersteuning in kleine groepjes of intensieve individuele begeleiding.

Wij bieden een traject van een half jaar tot een jaar extra intensieve lessen onder schooltijd. Zo mogelijk maken wij koppels of groepjes van kinderen met dezelfde hulpvraag.

Bij welke hulpvraag kunnen wij ondersteunen?


Onderpresteren
HSP, HB, autisme, ad(h)d
Dyslexie, dyscalculie
Schooluitvallers
Sociaal emotionele begeleiding
Uitdagingen rond meer- en hoogbegaafdheid

Hoe kunnen wij ondersteunen?

Spelend, bewegend en beeldend leren
De beelden, kleuren en beweging zorgen voor een optimale samenwerking tussen verschillende delen in het brein, waardoor het begrijpen, memoriseren en reproduceren van de lesstof makkelijker gaat. Door beweging krijgt je brein meer zuurstof en worden gelukstofjes aangemaakt. Deze actieve manier van leren zorgt ervoor dat je positiever in het leven staat, weerbaarder wordt, zelfvertrouwen krijgt en fysiek en mentaal gezonder wordt. Zit je lekker in je vel, dan lukt het leren wel!

Rekenbootcamp
Voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 hebben we de rekenbootcamp, tafelbootcamp en breukenbootcamp om de rekenbasis te verstevigen.

Spellingbootcamp
Kinderen die slechts moeite hebben met enkele spellingscategorieën kunnen enkele keren deelnemen aan een spellingbootcamp in een groepje. (Bv: letterrover en letterzetter).

Werkwoorden en zinsontleding
Ook deze onderwerpen oefenen we op speelse wijze.

Technisch lezen, schrijven en spelling
Voor kinderen uit groep 3,4 en 5 (en voor dyslectische kinderen uit groep 6) hebben wij een effectief programma met een individuele en geïntegreerde aanpak voor technisch lezen, schrijven en spelling. Alle spellingscategorieën komen in een snel tempo opnieuw voorbij, wanneer de tutor merkt dat er hiaten in de basiskennis zijn, wordt er extra aandacht aan de spellingcategorie besteed d.m.v. spelletjes, schrijfoefeningen en leesoefeningen.

Begrijpend lezen en redactiesommen
Kinderen uit groep 4 t/m 8 die een flinke sprint willen maken met begrijpend lezen en realistisch rekenen.

Expertise van buitenaf
Wij hebben regelmatig contact met externe partners met expertise op verschillende gebieden. Mocht andere expertise nodig zijn dan is dat snel geregeld.