Tarieven en beschikbaarheid

(Z)AANproject
Begeleiding bij schooluitval via gemeente of school
Ondersteuningsarrangementvia school
(Z)AANproject particulier
1 á 2 ochtenden per week

RT particulier na 14:00
Zie beschikbaarheid
Gesprekken met derden en verslagen
aangepaste tarieven

€ 295,- 5 sessies
€ 475,- 10 sessies
€ 35,- per half uur
Acht sessies vergoede zorg**Indien het kind in aanmerking komt

Vergoedingen voor thuiszitters voor het (Z)AANproject
De school heeft een zorgplicht. Ook wanneer jouw kind thuiszit is de school verantwoordelijk voor een ononderbroken leerproces van jouw kind. De school heeft meerdere financieringsmogelijkheden om mee te werken aan terugkeer naar school. Sommige scholen zijn niet op de hoogte dat de mogelijkheden die door de grieppandemie zijn ontstaan, ook voorziet in financiële tegemoetkomingen voor thuiszitters. Vandaar dat we die hier even apart benoemen. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van de overheid om bij te dragen aan het herstel en de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs, van basisschool tot universiteit. Met extra financiële middelen krijgen scholen de mogelijkheid om al hun leerlingen vooruit te helpen.

Particuliere begeleiding na 14:00
Bij begeleiding na schooltijd wordt van ouders verwacht dat er thuis ook gewerkt wordt aan de leerdoelen. Afhankelijk van de leeftijd en zelfstandigheid van het kind kan verzocht worden dat de ouder de laatste 5 minuten meedoet met de sessie in verband met het huiswerk. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van het consult kan de afspraak worden verschoven naar een ander tijdstip.

Acht sessies vergoede zorg
Sommige kinderen komen in aanmerking voor vergoeding. We gaan alleen een vergoed traject aan, wanneer ouder en kind voldoende motivatie hebben om ook in de tussenliggende tijd samen thuis te oefenen. Bij deze sessies is de ouder de gehele sessie aanwezig. Deze vergoede sessies vinden op dinsdagmiddag plaats. Wanneer begeleiding op een andere dag gewenst is, verplaatst de sessie naar een locatie in Oostzaan.

Flex-onderwijs artikel 41
Voor sommige kinderen is het (tijdelijk) niet mogelijk om fulltime onderwijs te genieten. Bijvoorbeeld doordat het kind op school te veel prikkels ervaart, i.v.m. herstel na langdurig pesten, om medische redenen of omdat passend onderwijs gewoon niet past. Artikel 41 van de Wet op het Primair Onderwijs geeft basisscholen de bevoegdheid om het onderwijs voor elk kind verschillend in te richten en om leerlingen vrij te stellen van onderdelen van het standaardonderwijs en daarvoor in de plaats vervangend onderwijs voor het kind vast te stellen. Hierbij kan het kind onderwijs thuis of op een andere locatie krijgen, dat het klassikale onderwijs (deels) vervangt. Zolang het kind een passend onderwijsprogramma blijft volgen, treedt er geen schoolverzuim op, ook niet als het kind deels buiten de school leert. De school en de ouders kunnen hiertoe dan ook overgaan zonder toestemming of medeweten van de leerplichtambtenaar.