Tarieven en beschikbaarheid

(Z)AANproject en pluslokaal 9:00-14:00
Begeleiding bij schooluitval via school
Ondersteuningsarrangementvia school

Vergoedingen voor thuiszitters voor het (Z)AANproject
De school heeft een zorgplicht. Ook wanneer jouw kind thuiszit is de school verantwoordelijk voor een ononderbroken leerproces van jouw kind. De school heeft meerdere financieringsmogelijkheden om mee te werken aan terugkeer naar school.

NPO gelden
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van de overheid om bij te dragen aan het herstel en de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs, van basisschool tot universiteit. Met extra financiƫle middelen krijgen scholen de mogelijkheid om al hun leerlingen vooruit te helpen. Ook kinderen die thuiszitten.

Flex-onderwijs artikel 41
Voor sommige kinderen is het (tijdelijk) niet mogelijk om fulltime onderwijs te genieten. Artikel 41 van de Wet op het Primair Onderwijs geeft basisscholen de bevoegdheid om het onderwijs voor elk kind verschillend in te richten en om leerlingen vrij te stellen van onderdelen van het standaardonderwijs en daarvoor in de plaats vervangend onderwijs voor het kind vast te stellen. Hierbij kan het kind onderwijs thuis of op een andere locatie krijgen, dat het klassikale onderwijs (deels) vervangt. Zolang het kind een passend onderwijsprogramma blijft volgen, treedt er geen schoolverzuim op, ook niet als het kind deels buiten de school leert. De school en de ouders kunnen hiertoe dan ook overgaan zonder toestemming of medeweten van de leerplichtambtenaar.