Beschikbaarheid

Vergoede zorg9:00 – 12:00Beschikbaarheid*Tarieven

Kinderen die tijdelijk
niet naar school gaan

onderwijs- en zorgarrangement**
maandagochtend VOL
dinsdagochtend 1 plekje
woensdagochtend 1 plekje
donderdagochtend VOL
vrijdagochtend VOL
Per kwartaal
Aanmelding
via school of SWV

Externe plusklas

arrangement of particulier

op aanvraag

In een groepje

*Beschikbaarheid is bijgewerkt op: 01-03-2024

**Vergoedingen voor thuiszitters
De school heeft een zorgplicht. Wanneer jouw kind thuis zit, heeft de school de verantwoordelijkheid voor een ononderbroken leerproces van jouw kind. School, samenwerkingsverband en gemeente hebben meerdere financieringsmogelijkheden om via een onderwijs- en zorgarrangement mee te werken aan terugkeer naar school.

Wanneer je thuiszitten wilt voorkomen
Soms zie je het al aankomen, zeker als je kind al eerder langere tijd heeft thuisgezeten. Bespreek je zorgen en onderzoek de mogelijkheden op school om deels een andere route te volgen. Wanneer school met je meedenkt en meewerkt is het niet nodig om contact op te nemen met een leerplichtambtenaar. Zie artikel 41.

Wanneer zorgplicht niet nageleefd wordt
Wanneer school niet meewerkt aan terugkeer én niet met je meedenkt over alternatieven, kun je contact opnemen met de leerplichtambtenaar, daarmee neem jezelf de regie in handen. Het is mogelijk om tijdelijk particulier in te schrijven voor enkele uren onder schooltijd. Je betaalt dan de uren zelf. Op verzoek bemiddelen wij om spoedige terugkeer naar school of andere leeromgeving te bewerkstelligen.

Flex-onderwijs artikel 41
Voor sommige kinderen is het (tijdelijk) niet mogelijk om fulltime onderwijs te genieten. Artikel 41 van de Wet op het Primair Onderwijs geeft basisscholen de bevoegdheid om het onderwijs voor elk kind verschillend in te richten en om leerlingen vrij te stellen van onderdelen van het standaardonderwijs en daarvoor in de plaats vervangend onderwijs voor het kind vast te stellen. Hierbij kan het kind onderwijs thuis of op een andere locatie krijgen, dat het klassikale onderwijs (deels) vervangt. Zolang het kind een passend onderwijsprogramma blijft volgen, treedt er geen schoolverzuim op, ook niet als het kind deels buiten de school leert. De school en de ouders kunnen hiertoe dan ook overgaan zonder toestemming of medeweten van de leerplichtambtenaar.

AVG
Wij gaan zorgvuldig met uw privacy. Persoonlijke gegevens en andere informatie over gezin en kind wordt niet gedeeld met derden. Tenzij ouders uitdrukkelijk zelf hierom vragen. (Om bijvoorbeeld de plaatsing op een nieuwe school zo succesvol mogelijk te maken.)